-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Leading by example: de visie op leiderschap bij Defensie

In 2015 besliste de chef Defensie (CHOD) het Platform voor Leiderschap op te richten, een raadgevend orgaan met afgevaardigden van de componenten, staven en directies. Het platform kreeg als initiële opdracht een visiedocument voor te stellen dat uitdrukt hoe we leiderschap bij Defensie zien.

Het concrete resultaat hiervan is deze 'Visie op Leiderschap', gericht aan alle militaire en burgermedewerkers bij Defensie. Ze vormt een leidraad voor leidinggevenden en is een referentiedocument voor wie vormingen of trainingen rond leiderschap verzorgt.

Deze Visie bouwt verder op wat in het Policy Handbook over leiderschap staat. Naarmate ze vorm kreeg, koppelden de leden van het platform terug naar de eenheden, staven en directies. Ze is zowel logisch als eenvoudig opgebouwd. Vooraan wordt het leiderschapsmodel van Defensie summier uiteengezet. Dan volgt een omschrijving van wat leiderschap is, om vervolgens drie hoofdthema's uit te diepen: wat effectieve leiders ZIJN, WETEN en DOEN. Regelmatig nodigen de auteurs de lezer uit tot een reflectiemoment onder de vorm van enkele vragen. Daarmee onderstrepen ze dat deze Visie vooral een inspiratiebron wil zijn.

Van onze leiders verwacht Defensie dat ze performant zijn en een bron van inzet, motivatie en inspiratie vormen voor hun medewerkers. Op gelijk welk niveau moeten leiders gericht zijn op de opdracht en het bereiken van de doelstellingen. Ze delen de visie van Defensie met hun medewerkers en promoten de waarden van Defensie, net als de expertise en de competenties van iedereen, met respect voor het individu en de diversiteit.

Leiders zijn een voorbeeld voor hun medewerkers. Daarom nodigt Defensie alle huidige en toekomstige leiders uit om deze Visie niet enkel te lezen maar ook in daden om te zetten en zo het devies Leading by example eer aan te doen!