-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoe dien je een klacht in?

Hoe dien je een klacht in?

Je kan een klacht indienen via:

Contact Center Defensie

Klachtenformulier

Dienst Klachtenmanagement Defensie

Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 – Blok 11
1140 Brussel

In het kader van goed bestuur en in het kader van haar toegankelijkheid tegenover de burgers en het eigen personeel doet Defensie zowel aan klachtenbehandeling als aan klachtenmanagement, bij de dienst klachtenmanagement.

Geluidsoverlasten :

Als je een klacht wilt indienen over geluidshinder veroorzaakt door Defensie, geef ons zo veel mogelijk informatie zodat we het vliegtuig kunnen identificeren:

 • Soort toestel (vliegtuig, helikopter)
 • Tijdstip
 • Preciese lokalisatie
 • Duur
 • Beschrijving van hinder (doorbreken van de geluidsmuur, laag vliegen,...)

Wat wordt er behandeld?

Alle vragen met betrekking tot:

 • elke klacht inzake een situatie die als abnormaal wordt beschouwd en waarbij Defensie betrokken partij is,
 • elke klacht inzake een situatie die als abnormaal wordt beschouwd en die waargenomen wordt tijdens een activiteit waaraan leden van Defensie deelnemen, Bijvoorbeeld: lawaai van vliegtuigen, ongepaste houding van militairen op de openbare weg, …
 • de werking van Defensie, Bijvoorbeeld: hulp aan de natie, operationele inzet, …
 • professionele, en andere opportuniteiten die door Defensie verleend worden (rekrutering, jongerenstages, jobs, …) Bijvoorbeeld: indienen van een curriculum Vitae, aantal vacatures in een bepaalde specialiteit, …
 • het personeelsbeheer (pensionnering, bezoldiging, mutatie, …). Bijvoorbeeld: geweigerde mutatie, opschorting kinderbijslag, …

Welke klachten niet?

De Dienst Klachtenmanagement van Defensie zal weigeren een klacht te behandelen wanneer:

 • de identiteit van de aanvrager niet gekend is;
 • de klacht bevat onbeleefde of vernederende verwoordingen;
 • de tussenkomst betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de tussenkomst hebben voorgedaan;
 • de geformuleerde situatie duidelijk ongegrond is;
 • de aanvrager kennelijk ten aanzien van de betrokken militaire overheid geen enkele poging ondernam om genoegdoening te verkrijgen;
 • de klacht in wezen dezelfde is als een eerder door de dienst van de Klachtenmanager van Defensie afgewezen tussenkomst en deze geen hernieuwde elementen bevat,
 • de klacht een duidelijke private oorsprong heeft.

Behandeling

Van zodra de tussenkomst ingediend wordt, wordt de behandeling gepersonaliseerd en op een gestandaardiseerde wijze opgevolgd.

Dit gebeurt door:

 • uw aanvraag vertrouwelijk te behandelen;
 • het toekennen van een uniek dossiernummer;
 • het overmaken van een ontvangstbevestiging die nuttige inlichtingen bevat voor de opvolging van uw tussenkomst;
 • u in ieder geval een gepersonaliseerd antwoord over te maken binnen een periode van 30 dagen.

Let wel, er zijn limieten aan de vertrouwelijkheid:

Weet dat bij het verzamelen van elementen betreffende een specifieke situatie bepaalde gegevens aan andere diensten van Defensie bekend zullen gemaakt worden. Indien u dit niet zou wensen, dient u dit expliciet te vermelden en moet u dan ook aanvaarden dat er slechts een antwoord kan gegeven worden in vrij algemene termen.

Toch nog geen oplossing?

Indien de klachtendienst u niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan u altijd bij de federale Ombudsman terecht.

Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt uw klacht kosteloos en onpartijdig.

Website: www.federaalombudsman.be