-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bescherming van de persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van uw privacy

De persoonsgegevens die het Ministerie van Landsverdediging van u ontvangt via de website of via andere media verwerken we zelf en gebruiken we enkel om uw dossier te behandelen of om inlichtingen te verstrekken.

Op grond van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u onder meer het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig te verbeteren. U hebt ook het recht om kennis te krijgen van de geldende beroeps- en inzagemogelijkheden. Voor nadere inlichtingen hierover kan u terecht op het mailadres dpo@mil.be.

Meer informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.