-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mededeling na de stemming van wetsvoorstelling in het HR-domein

Mededeling na de stemming van wetsvoorstelling in het HR-domein

 

Ten gevolge van gesprekken met de vier representatieve militaire vakbonden (VSOA, ACV, ACOD en Algemene Centrale van het Militair Personeel) in januari jongstleden, had de Minister van Defensie gesteld dat het wel mogelijk was de discussie te starten rond een aantal concrete maatregelen om de aantrekkelijkheid van het militair beroep te verbeteren, met als doel het verhogen van de rekrutering alsook de retentie van het personeel.

De periode van lopende zaken beperkt het aantal mogelijke initiatieven op het wettelijk vlak maar het is wel mogelijk met wetsvoorstellen, in te dienen door parlementsleden, verder te werken.

De Minister van Defensie heeft de daad bij het woord gevoegd en heeft contact opgenomen met parlementsleden van de fracties MR, Open VLD en CD&V om verscheidene wetsvoorstellen in te dienen tot wijziging van diverse bepalingen. De vijf wetsvoorstellen die ingediend werden, werden besproken en met een brede meerderheid van stemmen goedgekeurd.

De vijf aangenomen teksten dekken volgende aspecten:

(1) Externe mobiliteit:

Defensie wordt aangenomen als werkgever voor de externe mobiliteit. Bijgevolg kunnen de militairen, in het kader van de opening van een betrekking door aanwerving en in het kader van de federale mobiliteit, zich kandidaat stellen voor interne statutaire betrekkingen, zonder voorafgaand ontslag te moeten nemen.

(2) Aanpassing van de leeftijdslimieten bij de werving:

Twee aparte teksten wijzigen het statuut van de militair BDL en het statuut van de reservemilitairen, door de leeftijdslimieten te verhogen:

  • Militairen BDL: officieren en onderofficieren van niveau B van 29 naar 33 jaar, onderofficieren van niveau C en vrijwilligers van 27 naar 31 jaar.
  • Reservemilitairen: enkel voor de benoeming in de graad van eerste soldaat wordt nog steeds expliciet de leeftijd van 40 jaar niet overschreden hebben voorzien. Voor de benoeming in de basisgraad van de andere personeelscategorieën worden geen leeftijdslimieten meer weerhouden. Er wordt echter een voorwaarde toegevoegd die stelt dat de reservemilitair minstens vijf jaar in die hoedanigheid moet kunnen dienen, rekening houdend met de datum waarop hij de leeftijdsgrens bereikt en in definitief verlof wordt geplaatst.

Beide teksten beogen dezelfde doelstelling, met name het aantal potentiële sollicitanten te verhogen. De toename van de pool van reservemilitairen beoogt eveneens de druk op de militairen van het actief kader te laten afnemen.

(3) Opheffen van de beperking van de prestaties van een duur van twee maanden op jaarbasis voor de militair van het reservekader die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt:

De doelstelling is analoog als degene beoogd door de aanpassing van de leeftijdslimieten bij de werving: op die manier kan Defensie bepaalde functies invullen die, gelet op de evolutie van de effectieven, niet door een militair van het actief kader ingevuld kunnen worden.

(4) In het kader van de werving, het organiseren van een bijkomende praktische selectieproef voor bepaalde vacatures:

Tijdens die proef wordt de sollicitant in een situatie geplaatst die hij in zijn toekomstige vorming of functie zou kunnen tegenkomen, zodat zijn geschiktheid voor het werken in die bijzondere omgeving kan beoordeeld worden en zo de attritie bij de vorming afneemt.

(5) Het uitstellen tot 31 december 2019 van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen betreffende de evaluatie van de militairen:

De aangenomen bepalingen zijn gericht op de coherentie met de uitvoeringsmodaliteiten op het niveau koninklijk besluit alsook de kwaliteit van de vorming van de evaluatoren die in het voorjaar 2019 aangevat wordt.

(6) Ouderschapsverlof, ouderschapsbeschermingverlof en pleegzorgverlof:

Het gaat om bepalingen die uitgewerkt werden en later verbeterd werden door een amendement, ingediend door een parlementaire fractie, rekening houdend met recente wetswijzigingen. De bepalingen nemen het pleegzorgverlof op als een verlofstelsel voor de militairen en streven een gelijkschakeling na met het openbaar ambt voor wat het ouderschapsverlof betreft. Het is de bedoeling een meer flexibele work-life balance ook voor militairen mogelijk te maken.

(7) Opheffen van de discriminatie van militairen die zich in een operationele situatie bevinden:

Overeenkomstig de huidige wetgeving, worden, wanneer schade geleden wordt een militair die zich, in een bepaald operationeel kader bevindt, de verschillende maatregelen van schadeherstel op verschillende manieren toegepast, naargelang de militair zich op het nationale grondgebied of daarbuiten bevindt. Het toepassingsgebied van die maatregelen (vergoedingspensioen, vergoeding in geval van ongeval of ziekte, subrogatie van de Staat in sommige gevallen van weigering tot tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen, statuut van veteraan) wordt uitgebreid, met de opdrachten voor het verzekeren of het handhaven van de openbare orde op het nationale grondgebied en de hulpverleningsopdrachten uitgevoerd door de Krijgsmacht in België.