-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Krachtlijnen voor 2019

Krachtlijnen voor 2019

 

Bij het begin van het nieuwe werkjaar heeft de chef Defensie zich rechtstreeks tot al de werknemers van Defensie gericht. U kan zijn boodschap hier integraal herlezen.

Beste collega’s,

Bij aanvang van het nieuwe jaar neem ik graag de tijd om mij rechtstreeks tot jullie te richten. Ik had vorig jaar het voorrecht om velen van jullie persoonlijk te ontmoeten. Dit tijdens de vele bezoeken aan eenheden of operatietonelen of soms simpelweg in de gang in Evere of tijdens een jogging in het bos. Twee zaken vielen me daarbij steevast op: ten eerste de motivatie en de fierheid die jullie uitstralen, niettegenstaande de soms moeilijke omstandigheden waarin gewerkt moet worden. Maar ten tweede ook de vele vragen en onzekerheden over de toekomst van eenieder binnen de organisatie. “Wanneer kan ik met pensioen vertrekken” of “Hoe zit het nu met het ziekteverlof?” Ik ben me ten volle bewust van jullie vragen en bezorgdheden. Beslissingen blijven uit en laten op zich wachten. Ik kan jullie vandaag dan ook, in alle openheid, geen klare en duidelijke antwoorden geven op deze vragen. Wel kan ik jullie verzekeren dat de Defensiestaf samen met de beleidsmakers blijft verder werken om te komen tot een correct statuut dat rekening houdt met de specificiteit van het militaire beroep.

2018: een bijzonder jaar voor investeringen, operaties en trainingen

Ik had vorig jaar aangekondigd als het jaar van de waarheid. Welnu, 2018 is alvast een zeer speciaal jaar geworden. Wat de operaties betreft, bleven we actief zowel in de vele buitenlandse operatietonelen als in België. Afgelopen maand had ik de gelegenheid om de meeste van onze detachementen in operatie te bezoeken. Na wat ik gezien en gehoord heb, ben ik trots op de professionele en deskundige wijze waarop jullie je elke dag opnieuw inzetten. Ik wens ook iedereen te danken die vanuit België de broodnodige steun aan de operaties levert. Zonder jullie zou dit alles niet mogelijk zijn.

Ook onze inzet in Homeland Ops blijft alom geprezen, hoewel het onze betrachting blijft om deze opdracht in 2019 verder af te bouwen. Op die wijze kunnen we het ritme van de training opnieuw op kruissnelheid brengen. Niettegenstaande de deelname aan OVG hadden we vorig jaar toch een aantal zeer succesvolle deelnames aan grote oefeningen in nationaal en internationaal kader.

In 2018 konden we ook een aantal grote en belangrijke investeringen succesvol afsluiten. In de komende jaren zullen jullie aan boord van nieuwe vliegtuigen vliegen, aan boord van nieuwe schepen varen en vanuit nieuwe voertuigen opereren. Deze investeringen zullen Defensie toelaten om de componenten, om jullie eenheden, verder te moderniseren. Zo zullen we ook in de toekomst kunnen deelnemen aan operaties en onze rol van betrouwbare partner blijven invullen.

Het belang van rekrutering

Ik vertel niets nieuws indien ik stel dat onze grootste uitdaging het personeel blijft. De gevolgen van de pensioneringsgolf zijn al geruime tijd voelbaar in de eenheden. Het wegwerken van die tekorten blijft ook in 2019 ons voornaamste objectief. Dit kan uiteraard niet op korte termijn maar dit jaar, evenals de volgende jaren, zullen we een grote inspanning leveren op het vlak van de rekrutering. Waar we in 2016 slechts 900 nieuwe personeelsleden rekruteerden, streven we dit jaar naar meer dan 2.000. De rekruteringscijfers voor de onderofficieren zijn quasi verdubbeld in vergelijking met de voorgaande jaren, wat een goed teken is.

Het is onze bedoeling om in de komende vijf jaar meer dan 10.000 nieuwe militairen aan te werven. Dit alles om binnen onze organisatie opnieuw te komen tot een gezonde leeftijdspiramide met een stevige basis.

We mogen daarbij ook de aantrekkelijkheid van het beroep niet uit het oog verliezen. Aanpassingen aan het statuut en een betere verloning staan hierbij hoog op mijn verlanglijst.

2019: een jaar van grote uitdagingen

Je hoort het: 2019 belooft opnieuw een jaar van grote uitdagingen te worden. Met de gedane investeringen en de verhoogde rekrutering die we vanaf dit jaar zullen kennen, is er een start gemaakt om onze Defensie in de komende jaren uit te rusten en te bemannen om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst en het uitvoeren van onze opdracht.

Toegegeven, tal van vragen houden ook mij ’s nachts wakker en ik heb niet overal een pasklaar antwoord op. Ik blijf echter ambitieus en hoopvol. Ik kijk dan ook met vertrouwen naar de toekomst maar met de nodige waakzaamheid.

Sta me toe tot slot ieder van jullie en iedereen die je dierbaar is, een vreugdevol, inspirerend maar vooral een veilig en gezond 2019 toe te wensen met veel persoonlijke en professionele voldoening.